Cwestiynau ac Atebion

Dod o hud i'ch cofrestriad delfrydol - yn cynnwys sut i chwilio am eich rhif cofrestru delfrydol

 • Pa arddull o rifau cofrestru personol ydych chi'n eu gwerthu?

  Mae yna bedwar gwahanol arddull:

  Arddull presennol

  Dyma'r math sydd wedi ei gyhoeddi i gerbydau newydd ers Medi 2001. Yn cynnwys dwy lythyren, yna dau rif sy'n helpu nodi oedran y cerbyd a thair llythyren ar y diwedd. Er enghraifft:
  faq-plate-newstyle

  Gellir prynu'r rhan fwyaf o'r cofrestriadau presennol am brisiau sefydlog trwy'n gwefan er y gwerthir rhai o'r cofrestriadau mwyaf poblogaidd yn Ocsiynau'r DVLA.

  Rhagddodiad

  Cyhoeddwyd y rhain i gerbydau newydd rhwng Awst 1983 ac Awst 2001. Yn cynnwys un llythyren sy'n nodi oedran y cerbyd ar y dechrau, yna un, dau neu dri rhif a thair llythyren ar y diwedd. Er enghraifft
  faq-plate-prefix

  Gellir prynu'r rhan fwyaf o'r cofrestriadau presennol am brisiau sefydlog trwy'n gwefan er y gwerthir rhai o'r cofrestriadau mwyaf poblogaidd yn Ocsiynau DVLA.

  Ôl-ddodiad

  Cyhoeddwyd rhain i gerbydau newydd rhwng Chwefror 1963 a Gorffennaf 1983. Yn cynnwys tair llythyren, ac yna un, dau neu dri rhif, ac un llythyren ar y diwedd sy'n nodi oedran y cerbyd. Er enghraifft:
  faq-plate-suffix

  Dim ond yn Ocsiynau'r DVLA y gwerthir cofrestriadau arddull ôl-ddodiad.

  Heb ddyddiad

  Ar dir mawr Prydain Fawr, dyma'r math a gyhoeddwyd i gerbydau newydd cyn Chwefror 1963.

  Gall gynnwys hyd at bedwar rhif ac yna tair llythyren, neu fel arall. Uchafswm y nifer o nodau yw chwech ac nad ydynt yn cynnwys dynodwr o oed y cerbyd.

  Gallai enghreifftiau gynnwys:

  faq-plate-dateless2 or faq-plate-dateless1 or faq-plate-dateless3 or faq-plate-dateless4 or faq-plate-dateless3

  Gwerthir cofrestriadau arddull heb ddyddiad yn Ocsiynau DVLA yn bennaf.

  Mae nifer fechan o gofrestriadau heb dyddiad ar gael am bris penodol trwy ein gwefan fan hyn https://dvlaregistrations.dvla.gov.uk/nifixed/

 • Sut rwyf yn prynu rhif cofrestru personol fel anrheg i rywun arall?

  Pan fyddwch chi'n prynu rhif cofrestru personol, byddwn yn anfon Tystysgrif Hawl V750W atoch a fydd arnoch ei hangen i aseinio rhif cofrestru i gerbyd. Os byddwch yn prynu hwn fel anrheg, sefydlwch y cyfrif yn eich enw a chyfeiriad. Wrth brynu, gallwch ychwanegu enwebai, dylai hwn fod y person sydd neu a fydd yn geidwad cofrestredig y cerbyd y bydd yn cael ei aseinio iddo.

  Unwaith y mae'r rhif cofrestru wedi ei aseinio i gerbyd, mae'r hawl yn cael ei drosglwyddo i geidwad cofrestredig y cerbyd hwnnw fel sy'n ymddangos ar y Dystysgrif Gofrestru V5CW.

 • Sut ydw i'n cael gwneud platiau newydd?

  Bydd angen i chi brynu'r platiau newydd gan gyflenwr platiau rhifau cofrestredig a bydd yn sicrhau fod y platiau wedi eu cynhyrchu i'r safon gyfreithiol gywir. Ceir rhagor o wybodaeth am blatiau rhifau yma: http://www.gov.uk/displaying-number-plates

 • Rwyf wedi prynu rhif cofrestru personol, beth y dylwn i ei wneud nesaf?

  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag arddangos, trosglwyddo a chadw rhif cofrestru personol ar gael yn https://www.gov.uk/personalised-vehicle-registration-numbers

 • Nid wyf wedi derbyn fy Nhystysgrif Hawl (V750W) neu rydw i wedi ei cholli/ei dinistrio, a allaf ofyn am un newydd?

  Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd, a bod yna o leiaf 5 niwrnod ar ôl cyn y dyddiad dod i ben, gallwch wneud cais am dystysgrif ddyblyg ar-lein trwy 'Fy Nghyfrif'. Nid oes unrhyw ffi ar gyfer hyn. Caniatewch bythefnos i dderbyn y dystysgrif newydd.

  Gallwch hefyd gysylltu â ni i wneud cais am dystysgrif ddyblyg, gallwch ddod o hyd i'r manylion yn dvlaregistrations.dvla.gov.uk/contactus.

 • Mae gennyf Dystysgrif Hawl (V750W), sut allaf wirio mai dyma'r dystysgrif ddilys ddiweddaraf?

  Gallwch wirio hyn trwy y ddolen isod. Bydd arnoch angen y rhif cofrestru a rhif y dystysgrif wrth law. Gwirio dilysrwydd Tystysgrif Hawl (V750W)

 • A allaf ganslo fy mhryniant?

  Mae'r wybodaeth ganlynol dim ond yn gymwys ar gyfer pryniannau defnyddiwr o gofrestriadau pris penodol a werthwyd drwy'r wefan hwn. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod ceisiadau canslo wrth fusnesau ac mewn achosion ble mae unrhyw bryniannau wedi eu prynu â'r bwriad i'w hail-werthu.

  Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd, ac yn dymuno canslo eich pryniant, e-bostiwch cancellations@dvla.gov.uk o fewn 10 niwrnod gwaith o ddyddiad y pryniant, a bydd y rheswm dros eich cais yn cael ei ystyried.

  Ni fydd ceisiadau i ganslo ar ôl wedi 10 niwrnod gwaith yn cael eu hystyried, ond gallwch dal ymgeisio am ad-daliad o'r ffi aseinio £80.00.

  Yn eich e-bost a wnewch chi gynnwys:

  • Y rhif cofrestru y gwnaethoch chi ei brynu
  • Eich enw a'ch cyfeiriad llawn, fel y'i rhoddwyd ar adeg y pryniant. Os oedd yn bryniant gan gwmni, dylech hefyd roi'ch enw a swydd yn y cwmni hwnnw
  • Datganiad y byddwch yn dinistrio'r Dystysgrif Hawl (V750W) ar ôl i ni gadarnhau bod eich pryniant wedi ei ganslo (neu os nad ydych wedi derbyn y dystysgrif, byddwch yn ei dinistrio ar ôl ei derbyn).

  Ein nod yw ymateb i chi o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais, ac os yw'ch cael ei gymeradwyo, gwneir ad-daliad i'r cerdyn talu a ddefnyddiwyd ar adeg y pryniant. Rydym yn cadw'r hawl i godi ffi weinyddol yn yr achos o geisiadau eithafol neu afreolaidd.

 • Nid wyf yn gwybod fy manylion mewngofnodi, sut allaf fewngofnodi?

  Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, ar y dudalen mewngofnodi cliciwch 'Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair'. Rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn wedyn yn anfon cyfrinair newydd i'r cyfeiriad e-bost sydd yn gysylltiedig a'ch cyfrif. Sylwer os gwelwch yn dda fod eich cyfrinair yn cynnwys prif lythrennau a llythrennau bach.

  Os nad ydych yn gwybod eich enw defnyddiwr, neu os nad oes gennych fynediad mwyach i'r cyfeiriad e-bost sydd yn gysylltiedig a'ch cyfrif, cysylltwch â ni er mwyn i ni wirio eich manylion dvlaregistrations.dvla.gov.uk/contactus

Chwilio Am:

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Arddull plât

Plât arddull 'cyfredol' yw'r cofrestriadau cyfredol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cofrestriadau newydd, maent yn cynnwys: 2 lythyren, 2 rif ac wedyn 3 llythyren.

AA68 ABC


Plât arddull 'rhagddodiadn yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac yn cynnwys; 1 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 3 llythyren.

A123 ABC


Plât arddull 'ôl-ddodiad'd yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 1983 ac yn cynnwys; 3 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 1 llythyren.

ABC 123A


Plât arddull 'diddyddiad' pris penodoln yw'r cofrestriadau a gellir ei neilltuo i gerbyd o unrhyw oedran, ac yn cynnwys; 3 llythyren a 3 rhif

AEZ 121

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey