Cwestiynau ac Atebion

Dod o hud i'ch cofrestriad delfrydol - yn cynnwys sut i chwilio am eich rhif cofrestru delfrydol

 • Pa arddull o rifau cofrestru personol rydych chi'n eu gwerthu?

  Mae yna bedwar gwahanol arddull:

  Arddull bresennol

  Mae'r rhain wedi cael eu cyhoeddi i gerbydau newydd ers mis Medi 2001. Yn cynnwys dwy lythyren, wedyn dau rif i nodi oedran y cerbyd a thair llythyren ar y diwedd. Er enghraifft:
  faq-plate-newstyle

  Mae DVLA yn rhyddhau dros saith mil o gyfuniadau newydd fel hyn pob chwe mis. Gellir prynu'r rhan fwyaf o'r cofrestriadau presennol am brisiau penodol trwy'r wefan hon, er y gwerthir y cofrestriadau mwyaf poblogaidd mewn Ocsiynau'r DVLA.

  Ni all cofrestriadau arddull bresennol gynnwys 'I' neu 'Q' ac ni all gynnwys 'Z' o fewn y ddwy lythyren gyntaf.

  Rhagddodiad

  Cyhoeddwyd y rhain i gerbydau newydd rhwng Awst 1983 ac Awst 2001. Yn cynnwys un llythyren i nodi oedran y cerbyd ar y dechrau, wedyn un, dau neu dri rhif a thair llythyren ar y diwedd. Er enghraifft:
  faq-plate-prefix

  Gellir prynu'r rhan fwyaf o'r cofrestriadau presennol am brisiau sefydlog trwy'n gwefan er y gwerthir rhai o'r cofrestriadau mwyaf poblogaidd mewn Ocsiynau DVLA.

  Ni all cofrestriadau Arddull Rhagddodiad gynnwys 'I', 'Z' neu 'Q' ac ni all gynnwys 'O' neu 'U' fel y llythyren gyntaf.

  Ôl-ddodiad

  Cyhoeddwyd y rhain i gerbydau newydd rhwng Chwefror 1963 a Gorffennaf 1983. Yn cynnwys tair llythyren, wedyn un, dau neu dri rhif, ac un llythyren ar y diwedd i nodi oedran y cerbyd. Er enghraifft:
  faq-plate-suffix

  Dim ond mewn Ocsiynau'r DVLA y gwerthir cofrestriadau arddull ôl-ddodiad.

  Ni all cofrestriadau Arddull Ôl-ddodiad gynnwys 'I', 'Z' neu 'Q' ac ni all gynnwys 'O' neu 'U' fel y llythyren gyntaf.

  Heb ddyddiad

  Ar dir mawr Prydain Fawr, dyma'r math a gyhoeddwyd i gerbydau newydd cyn Chwefror 1963.

  Nid yw cofrestriadau heb ddyddiad yn cynnwys dynodwr o oed y cerbyd. Gall gynnwys hyd at bedwar rhif ac yna tair llythyren, neu fel arall.

  Gallai enghreifftiau gynnwys:

  faq-plate-dateless2 neu faq-plate-dateless1 neu faq-plate-dateless3 neu faq-plate-dateless4 neu faq-plate-dateless3

  Gwerthir cofrestriadau arddull heb ddyddiad mewn Ocsiynau DVLA yn bennaf.

  Mae nifer fechan o gofrestriadau heb ddyddiad ar gael am bris penodol trwy wefan hon, mae'r rhain i gyd yn gynnwys naill ai'r llythyren 'I' neu 'Z'. Gallwch weld y rhain yn https://dvlaregistrations.dvla.gov.uk/nifixed/.

 • Sut rwyf yn prynu rhif cofrestru personol fel anrheg i rywun arall?

  Pan fyddwch chi'n prynu rhif cofrestru personol, byddwn yn anfon Tystysgrif Hawl V750W atoch a fydd arnoch ei hangen i aseinio rhif cofrestru i gerbyd. Os byddwch yn prynu hwn fel anrheg, sefydlwch y cyfrif yn eich enw a chyfeiriad. Wrth brynu, gallwch ychwanegu enwebai, dylai hwn fod y person sydd neu a fydd yn geidwad cofrestredig y cerbyd y bydd yn cael ei aseinio iddo.

  Unwaith y mae'r rhif cofrestru wedi ei aseinio i gerbyd, mae'r hawl yn cael ei drosglwyddo i geidwad cofrestredig y cerbyd hwnnw fel sy'n ymddangos ar y Dystysgrif Gofrestru V5CW.

 • Fyddaf yn derbyn y platiau rhif go iawn pan fyddaf yn prynu rhif cofrestru?

  Nid yw DVLA yn darparu'r platiau rhif go iawn pan fyddwch chi'n ei brynu. Byddwn yn anfon tystysgrif hawl (V750W) atoch i'w defnyddio i gael y platiau rhif wedi'i wneud gan gyflenwr platiau rhifau. Gallwch ddod o hyd i'ch cyflenwr agosaf drwy ddefnyddio https://www.gov.uk/number-plate-supplier

  Bydd y cyflenwr platiau rhifau cofrestredig yn sicrhau fod y platiau wedi eu gwneud i'r safon gyfreithiol gywir. Ceir rhagor o wybodaeth am blatiau rhifau yma: http://www.gov.uk/displaying-number-plates

 • Rwyf wedi prynu rhif cofrestru personol, beth y dylwn i ei wneud nesaf?

  Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag arddangos, trosglwyddo a chadw rhif cofrestru personol ar gael yn https://www.gov.uk/personalised-vehicle-registration-numbers

 • Nid wyf wedi derbyn fy Nhystysgrif Hawl (V750W) neu rydw i wedi ei cholli/ei dinistrio. Allaf gael un newydd?

  Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd, gallwch wneud cais am dystysgrif ddyblyg ar-lein trwy 'Fy Nghyfrif'. Nid oes unrhyw ffi ar gyfer hyn. Caniatewch bythefnos i dderbyn y dystysgrif newydd.

  Gallwch hefyd gysylltu â ni i wneud cais am dystysgrif ddyblyg, gallwch ddod o hyd i'r manylion yn dvlaregistrations.dvla.gov.uk/contactus

 • Mae gennyf Dystysgrif Hawl (V750W), sut allaf wirio mai dyma'r dystysgrif ddilys ddiweddaraf?

  Gallwch wirio hyn trwy'r ddolen isod. Bydd arnoch angen y rhif cofrestru a rhif y dystysgrif wrth law.

  https://secure.dvlaregistrations.dvla.gov.uk/SOM/pageflows/dvla/SOMWeb/SOMWebController.jpf?service_code=VALIDATECERT
 • A allaf ganslo fy mhryniant?

  Mae'r wybodaeth ganlynol dim ond yn gymwys ar gyfer pryniannau defnyddiwr o gofrestriadau pris penodol a werthwyd drwy'r wefan hwn. Rydym yn cadw'r hawl i wrthod ceisiadau canslo wrth fusnesau ac mewn achosion ble mae unrhyw bryniannau wedi eu prynu â'r bwriad i'w hail-werthu.

  Os nad ydych eisoes wedi gwneud cais i roi'r rhif cofrestru ar gerbyd, ac yn dymuno canslo eich pryniant, e-bostiwch cancellations@dvla.gov.uk o fewn 14 niwrnod o ddyddiad y pryniant, a bydd y rheswm dros eich cais yn cael ei ystyried.

  Ni fydd ceisiadau i ganslo ar ôl wedi 14 niwrnod yn cael eu hystyried, ond gallwch dal ymgeisio am ad-daliad o'r ffi aseinio £80.00.

  Yn eich e-bost a wnewch chi gynnwys:


  • Y rhif cofrestru y gwnaethoch chi ei brynu
  • Eich enw a'ch cyfeiriad llawn, fel y'i rhoddwyd ar adeg y pryniant. Os oedd yn bryniant gan gwmni, dylech hefyd roi'ch enw a swydd yn y cwmni hwnnw
  • Datganiad y byddwch yn dinistrio'r Dystysgrif Hawl (V750W) ar ôl i ni gadarnhau bod eich pryniant wedi ei ganslo (neu os nad ydych wedi derbyn y dystysgrif, byddwch yn ei dinistrio ar ôl ei derbyn).

  Ein nod yw ymateb i chi o fewn 10 niwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cais, ac os yw'ch cael ei gymeradwyo, gwneir ad-daliad i'r cerdyn talu a ddefnyddiwyd ar adeg y pryniant. Rydym yn cadw'r hawl i godi ffi weinyddol yn yr achos o geisiadau eithafol neu afreolaidd.

 • Nid wyf yn gwybod fy manylion mewngofnodi, sut allaf fewngofnodi?

  Os ydych wedi anghofio eich cyfrinair, ar y dudalen mewngofnodi cliciwch 'Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair'. Rhowch eich enw defnyddiwr a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn wedyn yn anfon cyfrinair newydd i'r cyfeiriad e-bost sydd yn gysylltiedig a'ch cyfrif. Sylwer os gwelwch yn dda fod eich cyfrinair yn cynnwys prif lythrennau a llythrennau bach.

  Os nad ydych yn gwybod eich enw defnyddiwr, neu os nad oes gennych fynediad mwyach i'r cyfeiriad e-bost sydd yn gysylltiedig a'ch cyfrif, cysylltwch â ni er mwyn i ni wirio eich manylion dvlaregistrations.dvla.gov.uk/contactus

 • Ydych chi'n ystyried cynigion am bris is am gofrestriadau sydd wedi'u hysbysebu ar y wefan hon?

  Na, nid ydym yn derbyn cynigion o dan unrhyw amgylchiadau. Mae'r holl gofrestriadau prisiau penodol ar y wefan hon yn cynnwys TAW, a ffi aseinio o £80.00

 • Allaf dalu mewn rhandaliadau?

  Na chewch, nid yw DVLA yn cynnig unrhyw randaliadau cyllid na thalu, rhaid gwneud pob taliad yn llawn ar yr adeg brynu.

 • A yw'n bosibl prynu rhif cofrestru sydd wedi bod ar gerbyd yn y gorffennol?

  Nac ydy, mae DVLA dim ond yn gwerthu rhifau cofrestru sydd heb eu cyhoeddi neu'u gwerthu o'r blaen. Os ydy rhif cofrestru wedi bod ar gerbyd yn y gorffennol, a hyd yn oed os ydy'r cerbyd hynny wedi'i sgrapio, ni fydd y rhif cofrestru hynny ar gael i'w brynu wrth DVLA.

 • All DVLA fy helpu i gysylltu â pherchennog rhif cofrestru rwyf am ei brynu?

  Ni allwn roi unrhyw wybodaeth ynglŷn â pherchennog neu leoliad cerbyd neu rif cofrestru oherwydd Deddfau Diogelu Data. Nid yw'n bosib anfon unrhyw ohebiaeth ymlaen iddynt chwaith, gan y byddai hyn yn torri Goresgyniad Deddfau Preifatrwydd.

 • Ni allaf ddod o hyd i rif cofrestru, a oes eraill ar gael?

  Er bod miliynau o rifau cofrestru ar gael i'w prynu'n uniongyrchol heddiw, efallai bod arnoch angen rif cofrestru sydd ddim yn dangos yn eich canlyniadau chwilio. Os yw hyn yn wir, efallai y byddwn yn gallu gwneud y rhif cofrestru yna ar gael i'w brynu drwy un o'n ocsiynau. I wneud hyn:


  • rhaid i'r rhif cofrestru fod mewn fformat dilys, gweler y cwestiwn uchod 'Pa arddull o rifau cofrestru personol ydych chi'n eu gwerthu?' am fwy o wybodaeth am y gwahanol arddull ar rifau cofrestru
  • rhaid bod y rhif cofrestru heb ei werthu'n flaenorol. Gallwch wneud defnydd o'n 'chwilio canlyniadau ocsiynau blaenorol', ble gallwch chwilio am bob rhif cofrestru rydym wedi eu gwerthu'n barod drwy ein hocsiynau, gyda dyddiad a'r pris a dalwyd am bob rhif cofrestru
  • rhaid nad yw'r rhif cofrestru wedi'i gyhoeddi i gerbyd yn flaenorol. Os ydy rhif cofrestru wedi bod ar gerbyd yn y gorffennol, ni ellir ei wneud ar gael i'w werthu. Gallwch ddefnyddio ein 'Gwasanaeth ymholiad cerbyd' i weld os ydy rhif cofrestru wedi'i aseinio i gerbyd ar hyn o bryd.

  Os oes gennych gofrestriad penodol mewn golwg, neu gyfuniad dewisol o lythrennau a rhifau, cysylltwch â ni yn y DVLA.

 • Oes rhaid i mi aseinio rhif cofrestru i gerbyd ar unwaith?

  Nac oes. Pan fyddwch yn prynu wrth DVLA, byddwch yn derbyn tystysgrif hawl V750W. Bydd hon yn ddilys am 10 mlynedd, ac os nad ydych yn aseinio'r rhif cofrestru o fewn yr amser hwn, gallwch ei adnewyddu am 10 mlynedd arall heb unrhyw ffi ychwanegol.

  Nid oes ffi i ddal rhif cofrestru ar dystysgrif ddilys.

 • Ydy DVLA yn prynu rhifau cofrestru, neu gall DVLA fy nghynorthwyo i werthu fy rhif cofrestru?

  Na, nid yw DVLA yn prynu rhifau cofrestru, neu'n cyfnewid o dan unrhyw amgylchiadau. Wrth werthu rhif cofrestru, efallai yr hoffech ddefnyddio un o'r Delwyr Cofrestru Personol sydd wedi'u rhestri yn https://dvlaregistrations.dvla.gov.uk/cymraeg/dealers ac sydd wedi cytuno i gydymffurfio â'r telerau ac amodau arferion masnachu DVLA.

 • Ni allaf ddod o hyd i fy rhif cofrestru yn fy nghyfrif?

  Dim ond rhifau cofrestru a brynwyd yn uniongyrchol wrth DVLA gellir eu harddangos yn eich cyfrif ar-lein. Unwaith y byddwch wedi aseinio'r rhif cofrestru i gerbyd, nid yw'r cofrestriad bellach yn cael ei gadw yn eich cyfrif prynu.

Chwilio Am:

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

0

Rhestr o Rifau Cofrestru a Ddymunir

Rhestr Platiau Rhif a Ddymunwch

Nid ydych wedi dewis unrhyw rifau cofrestru ar gyfer eich rhestr platiau rhif a ddymunwch ar hyn o bryd

Arddull plât

Plât arddull 'cyfredol' yw'r cofrestriadau cyfredol sy'n cael eu defnyddio ar gyfer cofrestriadau newydd, maent yn cynnwys: 2 lythyren, 2 rif ac wedyn 3 llythyren.

AA68 ABC


Plât arddull 'rhagddodiadn yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 2001 ac yn cynnwys; 1 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 3 llythyren.

A123 ABC


Plât arddull 'ôl-ddodiad'd yw'r cofrestriadau a ddefnyddiwyd cyn 1983 ac yn cynnwys; 3 llythyren, 1-3 rhif ac wedyn 1 llythyren.

ABC 123A


Plât arddull 'diddyddiad' pris penodoln yw'r cofrestriadau a gellir ei neilltuo i gerbyd o unrhyw oedran, ac yn cynnwys; 3 llythyren a 3 rhif

AEZ 121

Feedback

We welcome your opinions on this website and have designed a simple one minute survey to help us monitor feedback.

Take our survey